Obec Matiašovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

od | sep 24, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

Obchodná verejná súťaž

Obec Matiašovce, so sídlom Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce, IČO: 00326399

podľa § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Článku 3 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Matiašovce

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k časti pozemku – parcely registra „E“ č. 309, trvalý trávny porast o celkovej výmere 1641 m2 v obci Matiašovce v katastrálnom území obce Matiašovce zapísanom na LV č. 1, formou výberu za podmienok, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Matiašovce uznesením č. 34/2/2022 zo dňa 15.06.2022.

  1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce, IČO: 00326399, zastúpená starostom obce Mgr. Mariánom Štefaňákom,

  1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predaj novovytvorených parciel, a to: KN-C č. 632/9, druh pozemku: vodná plocha o výmere 117 m2 a KN-C č. 636/12, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 498 m2 vytvorenej na základe geometrického plánu č. 5/2022 vyhotoveného Marekom Furcoňom – geodetom so sídlom Hlavná 45/56, 05904 Matiašovce zo dňa 10.03.2022, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 24.03.2022 pod číslom G1-208/2022 z pozemku registra E – parcely č. 309, trvalý trávny porast o celkovej výmere 1641 m2, vedenej na LV č. 1, k. ú. Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, vedenej Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce a podľa územného plánu obce sú určené ako obslužné a prístupové komunikácie, parkovacie plochy, manipulačné plochy a z časti zeleň, sprievodná zeleň vodných tokov na ulici Južnej.

  1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce

Tel. číslo: 0911 89 00 47

E-mail: starosta@matiasovce.sk

 

  1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

Súťažný návrh a návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať najmä:

 

4.1.        a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej verejnej súťaže,

d) návrh kúpnej ceny za pozemky,

e) spôsob úhrady kúpnej ceny,

f) súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyplnením „formulára“, „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktorý tvorí prílohu súťažných podmienok.

4.2.        a) vzor súťažného návrhu a návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok,

b) návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a predložený v dvoch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaný (prípadne aj opečiatkovaný) účastníkom súťaže.

 

  1. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky

 

5.1. Minimálna kúpna cena je v sume 7.100,00 €. Navrhovaná cena za vyššie uvedené pozemky nemôže byť nižšia ako minimálna cena.

5.2. Súťažné návrhy môžu podávať fyzické osoby (aj manželia spoločne), fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby. Podmienkou je, aby fyzická osoba najneskôr v deň podania súťažného návrhu dovŕšila vek 18 rokov a fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba bola zapísaná v príslušnom registri min. 1 rok.

5.3. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť iba jeden návrh na vyššie uvedené pozemky.

5.4. Súťažné návrhy musia mať písomnú formu a musia byť podané v uzavretej obálke osobne v úradných hodinách alebo poštou na Obecný úrad v Matiašovciach, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce s uvedením textu na obálke „Obchodná verejná súťaž – súťažný návrh neotvárať“.

5.5. Podmienkou prevodu vlastníctva je zachovať súčasný účel a spôsob využitia pozemkov v súlade s platným územným plánom obce alebo prípadne požiadať o zmenu alebo doplnenie platného územného plánu obce zo súčasného využitia na využitie iba pre plochy bývania v rodinnom alebo bytovom dome.

5.6. Záväzok kupujúceho, že s výstavbou obslužných a prístupových komunikácií, parkovacích plôch, manipulačných plôch a s úpravou zelene, tiež sprievodnej zelene vodných tokov začne najneskôr do dvoch rokov od prevodu vlastníctva k pozemku resp. že s výstavbou domu pre bývanie začne najneskôr do dvoch rokov od schválenia zmeny a doplnenia územného plánu obce. Za začiatok výstavby sa pre tento účel považuje právoplatné stavebné povolenie.

5.7. Záväzok kupujúceho, že ak s výstavbou obslužných a prístupových komunikácií, parkovacích plôch, manipulačných plôch a s úpravou zelene, tiež sprievodnej zelene vodných tokov alebo s výstavbou rodinného alebo bytového domu po schválení zmeny a doplnenia územného plánu obce nezačne v lehote podľa odseku 5.5. vlastníctvo k pozemkom neprevedie na inú fyzickú alebo právnickú osobu. 5.8. Právo spätnej kúpy pozemku pre Obec Matiašovce, ktoré spočíva v práve predávajúceho žiadať o vrátenie predávaných nehnuteľností a povinnosti kupujúceho spätne odpredať predávané nehnuteľnosti v prípade, ak kupujúci nedodrží osobitné dojednania uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to za rovnakú kúpnu cenu, v lehote do 60 dní od doby určenej v ods. 5.5. na základe písomnej výzvy od Obce Matiašovce.

5.9. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci, ktorý uhradí aj správny poplatok za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 5.10. Súťažiaci predkladá vyhlasovateľovi súťaže súťažný návrh formou doplnenia, ktorý je prílohou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

5.11. Súťažiaci predkladá obci návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva formou doplnenia návrhu kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu k súťažným podmienkam vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

5.12. Lehota na podávanie návrhov je minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a v regionálnom periodiku. 5.13. Kupujúci je povinný zaplatiť celkovú kúpnu cenu pozemku a súvisiace poplatky pri podpise kúpnej zmluvy predávajúcemu.

5.14. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční v lehote do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie súťažných návrhov.

5.15. Starosta obce na vyhodnotenie cenových ponúk vymenuje minimálne 3-člennú komisiu.

5.16. Lehota na oznámenie vybraného súťažného návrhu je do 10 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

5.17. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť uznesením obecného zastupiteľstva.

5.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

5.19. Prílohy: Príloha č. 1 – Kópia snímky z katastra nehnuteľnosti + kópia geometrického plánu Príloha č. 2 – Súťažný návrh pre „Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva k pozemkom“ Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov (ak súťažný návrh predkladajú manželia, súhlas predkladá každý z manželov)

 

  1. Kritérium na posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena a podpísaný návrh zmluvy o prevode vlastníctva – kúpnej zmluvy.

 

V Matiašovciach, dňa 23.09.2022,                                                       Mgr. Marián Štefaňák – starosta obce

PRÍLOHY A CELÉ ZNENIE NA STIAHNUTIE: https://www.matiasovce.sk/verejna-obchodna-sutaz-a21-728

Objednajte si predplatné na rok (20€) ihneď - stačí vyplniť formulár.