Komunálne voľby 2022 v Zamagurí

od | okt 23, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

29. októbra sa budú konať komunálne voľby, ktoré budú po prvýkrát spojené s voľbami do VÚC. Budeme si tak voliť primátorov, starostov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ale aj nového predsedu VÚC a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 

Zamagurské noviny oslovili všetkých kandidátov, ktorí sa rozhodli posadiť sa na stoličku starostu, či primátora v Zamagurí. 29 kandidátov bolo z našej strany oslovených. Odpovede doručila len o niečo viac ako tretina z nich. Aj takto sa začína volebná súťaž o hlavu obce. Prinášame vám predstavenie tých, ktorí nám svoje reakcie doručili. Každý kandidát mal rovnaký priestor na vyjadrenia a predstavenie. Poradie sme určili podľa doručenia odpovede. 

OBEC LESNICA
Ján Gondek, 55, starosta obce, SME RODINA, KDH, SMER-SD, SNS
Tohto roku sa zaviedol regulovaný vstup do rekreačnej oblasti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a environmentálnej záťaže v rekreačnej oblasti, keď vedenie obce sa dlhodobo snaží regulovať pohyb áut a bicyklov z dôvodu ochrany občanov a peších návštevníkov obce. Už v minulom roku boli podané prvé trestné oznámenia na zabránenie tomu, aby boli spustené pravidlá na ochranu návštevníkov a ochrany životného prostredia. Skôr, ako sme rampy spustili, podnikatelia sľubovali medializáciu veci a ďalšie trestné oznámenia. Následne sa spustil mediálny lynč a ďalšie trestné oznámenia. Všade vo svete sa takéto problémy riešia, formou spoplatnenia vstupov a aj v susednom Poľsku je spoplatnený každý lístok vydaný na plť alebo raft sumou cca 1 euro + ďalšie poplatky. Aj vďaka týmto financiám, konečne už túto jeseň sa začne dlhodobo plánovaná rekonštrukcia prístupovej cesty a prístavu. Taktiež má obec pripravené a už aj väčšinou aj schválené ďalšie projekty v rôznom štádiu implementácie:
– zateplenie budovy málotriednej školy, ktoré verím že prispeje k záchrane školy v Lesnici
– buduje sa detské ihrisko ” Rodinka”
– odpočinkové miesto pre cyklistov pri Chate Pieniny
– výmena predajných stánkov pri Chate Pieniny
– rekonštrukcia miestnych komunikácií
– vybudovanie cyklocestičky
– vybudovanie čističky odpadových vôd a kanalizácie
– pripravuje sa výmena elektrického NN vedenia
– taktiež je už naprojektovaná ďalšia etapa výmeny starého vodovodného vedenia
– posilnenie vodných zdrojov
– spoločne z poľskou Szczawnicou sa plánuje výstavba vyhliadkovej veže
, týmto výpočtom aktuálnych problémov a aktivít chcem len zdôrazniť, že nechcem zutekať od nedoriešených vecí a projektov a ponúkam občanom Lesnice svoje 20-ročné skúsenosti v samospráve aj na ďalšie volebné obdobie.

OBEC LECHNICA
Jozef Musala, 37, starosta obce, SNS, SMER-SD, HLAS-SD
Keďže mojim hlavným povolaním (povolanie starostu je aktuálne a dočasné) je stavebný manažment, a často som sa venoval krízovému manažmentu, ľahšie sa mi zvládali nástrahy, ktoré nám okrem bežných dní pripravil život v poslednom volebnom období – COVID, následky vojny a krízy a s tým súvisiace opatrenia. Aktuálna situácia a tiež nečinnosť a neschopnosť štátu riešiť krízové situácie je predzvesťou, že nás čakajú neľahké roky, no ja chcem napriek tomu opäť občanom ponúknuť svoje schopnosti, skúsenosti a chuť pracovať pre rozvoj Lechnice, regiónu a okresu aj v tejto veľmi náročnej dobe.
Pri voľbách sa však nedá spoliehať na to, že voliči budú hodnotiť len výsledky, ale aj plány a vízie do budúcna. Jednou z mojich priorít je kontinuálne nadviazať na úspešne rozbehnuté projekty, či už je to dobudovanie obecnej infraštruktúry, dotiahnuť prípravu IBV na výstavbu, ale aj zapojenie sa do nových výziev, ktoré sa budú ešte len rozbiehať v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Chaos a nečinnosť v štáte mi dal ďalšiu prioritu a to zabezpečiť ľuďom istoty v podobe stabilných daní, poplatkov a čo najlepších služieb za stabilné ceny, aby aj rany v podobe extrémneho nárastu cien tovarov, služieb a energií, pri ktorých štát zlyháva, boli znesiteľné pre ich rodinné rozpočty. Treťou z priorít je oblasť životného prostredia – konkrétne ochrana pred povodňami a vodozádržné opatrenia.
Tieto spojené voľby nám však prinášajú aj novú možnosť, a to v jeden deň si budeme na modrých lístkoch voliť aj zástupcov do samosprávnych krajov. Keďže aj Zamagurie potrebuje svojho zástupcu v Prešovskom samosprávnom kraji, rozhodol som sa uchádzať o post poslanca VUC-ky, kde v prípade zvolenia budem doslova bojovať za to, aby k nám prišli potrebné investície na rozvoj obcí, regiónu a okresu.V tomto čase je potrebné mať vo vedení samospráv silných jedincov, ktorí predstavujú reálne programy s cieľom ich naplnenia – a toto ja občanom ponúkam. V regionálnych voľbách nevolíme strany, ale volíme ľudí!
V Lechnici kandidujem ako kandidát na starostu obce č. 2. Vo voľbách do Prešovského samosprávneho kraja kandidujem ako kandidát na poslanca č. 28. Som Vám zaviazaný za každý hlas, ktorý mi odovzdáte.

Slavomír Majerčák Ing., 52, vedúci pracovnej terapie, KDH
Som absolventom Mendlovej univerzity v Brne, ženatý, otcom troch dcér. Momentálne pracujem v sociálnej sfére v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Vo funkcii starostu som už pôsobil v rokoch 1998-2014, takže problematiku samospráv dobre poznám a viem čo obnáša práca starostu obce, prioritne ju vnímam ako službu ľuďom. Za tých 16 rokov sa nám spolu so zastupiteľstvom a v spolupráci s občanmi podarilo realizovať množstvo aktivít, či už investičné akcie alebo kultúrnospoločenské podujatia. Z väčších investičných aktivít sa nedá nespomenúť plynofikácia celej obce, nové elektrické rozvody, osvetlenie obce, či nový most pri obecnom úrade. Väčšinovú časť obce sme odkanalizovali a v spolupráci s PVS bol vybudovaný nový vodojem s prívodným rádom k existujúcim rozvodom, následne bol zrekonštruovaný vodovod a príslušné úseky ciest. Veľkou výzvou pre všetkých Lechničanov bola tiež oprava požiarom zničeného kostola sv. Jodoka. Neplánované škrty v rozvojových plánoch nám za to obdobie urobilo sedem povodní, kedy sa v rozpočte museli meniť priority, no i napriek tomu sme v Lechnici postavili športové ihrisko a opravili Obecný úrad. To všetko skvalitnilo život nielen domácim občanom, ale aj turistom a chatárom, nakoľko rozvoj turizmu ide ruka v ruke s infraštruktúrou. Človek však nie je len chlebom živý a ak dostanem dôveru ľudí, chcel by som sa viac zamerať na rozvoj aj v oblasti kultúry, kde to momentálne pokuľháva. Naviazať pri organizovaní podujatí na predošlú úspešnú spoluprácu s cirkvou, okolitými obcami, inštitúciami, ale aj obnoviť veľmi dobrú spoluprácu na projektoch s partnermi zo susednej gminy v Poľsku. Ďalšou mojou prioritou bude dobudovanie vodovodu, kanalizácie a cesty v hornej časti obce, oprava kultúrneho domu s dostavbou WC, skrášlenie obce úpravou zelene, orezaním stromov, osadením lavičiek a iných prvkov drobnej architektúry. Zo skúseností však viem, že sľubovať realizáciu konkrétnych veci sa veľmi nedá, nezodpovedá za ne len jedna osoba, no môžem však sľúbiť, že sa budem snažiť ako najlepšie viem prispieť k rozvoju obce a vytvoreniu príjemného prostredia pre spokojný a šťastný život v Lechnici.

OBEC OSTURŇA
Slavka Lešundáková Kušniráková, 45, opatrovateľka, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA
Som obyvateľkou obce Osturňa. Je to krásna obec s obrovským potenciálom v mnohých oblastiach, napriek tomu je v obci málo pracovných príležitostí a ja tiež musím odchádzať za prácou až do Švajčiarska. Veľmi si želám, spolu s občanmi Osturne, využiť tento potenciál obce a dosiahnuť, aby každý občan Osturne v produktívnom veku mal doma prácu. Chcem, aby sa všetci občania obce podieľali na jej riadení a správe prostredníctvom účasti na verejných schôdzach, kde budú všetci informovaní o problematike, ktorá sa v obci rieši a budú môcť k jednotlivým úlohám a problémom zaujať stanovisko a tak chcem nadviazať na dobrú prax z dávnej minulosti, pretože už veľa rokov sa v Osturni verejné schôdze nekonajú. Zaujímajú ma problémy všetkých občanov Osturne, bez rozdielu. Chcem tu byť pre mladých rovnako ako pre seniorov. Želám si do budúcna, aby všetci občania Osturne boli v obci spokojní, nie iba ,,vyvolení “. Z toho dôvodu som sa rozhodla kandidovať na post starostky obce Osturňa.

OBEC VEĽKÁ LESNÁ
Jozef Čenščák, 41, SZČO, KDH
Kandidujem na post starostu obce Veľká Lesná ako občan, ktorému záleží na rozvoji budúcnosti obce. V obci je potrebné popracovať na projektových dokumentáciách, na obnovu obecných budov a verejných priestranstiev. Chcem spolupracovať s ľuďmi a mládežou v našej obci, komunikovať a riešiť spoločné problémy, presadzovať záujmy našej školy a jej napredovanie do budúcna. Som za zachovanie spoločenských akcií v obci MDD, deň matiek, úcta k starším, aby ľudia, po veľmi náročnom období, znova začali sa stretávať a komunikovať medzi sebou. Som za spoluprácu medzi obcami, vzájomne si vymieňať skúsenosti a názory. Mojim prianím je odhodlanie a cieľavedomá práca v obci.

Martin Reľovský, 41, supervízor údržby, nezávislý kandidát
Otvorenosť a spolupráca. S Veľkou Lesnou som spojený od roku 2011 a od roku 2017 sme sa spolu s manželkou a tromi synmi stali jej hrdými obyvateľmi. Posledné štyri roky som pôsobil ako poslanec obecného zastupiteľstva, počas ktorých som sa podieľal na organizovaní viacerých spoločných akcií v rámci mojich kompetencií. „OTVORENOSŤ A SPOLUPRÁCA“ sú nevyhnutné predpoklady práce komunálneho politika. Rád by som svojou prácou prispel k tomu, aby samospráva v obci bola osobnejšia, a zároveň pracovala v prospech obyvateľov. Moja kandidatúra a volebný program na starostu obce Veľká Lesná je pod heslom „OTVORENOSŤ A SPOLUPRÁCA“. Konkrétne body sú rozpracované v mojom volebnom programe. Vytýčené ciele chcem dosiahnuť cez otvorenú a partnerskú komunikáciu obce s občanmi, zvýšenie informovanosti občanov o plánoch a aktivitách samosprávy, zlepšenie komunikácie a spolupráce s okolitými obcami v Zamagurí. Som presvedčený, že spolupráca a vzájomná pomoc sa prejavia v rozvoji obce a v zlepšenej kvalite života všetkých občanov. Je potrebné vybudovať priestor, kde budú mať deti miesto na hranie, mládež a dospelí priestor na sebarealizáciu a kultúrne vyžitie a seniori budú mať vytvorené možnosti pre duchovné a spoločenské aktivity. Viem ponúknuť 15-ročné projektové a manažérske skúsenosti z pracovnej oblasti, otvorený, konštruktívny dialóg a nezlomnú vieru, že vždy sa dá urobiť viac. Zároveň si uvedomujem, aký je to silný záväzok a zodpovednosť. Teší ma preto, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi vyjadrujú podporu a povzbudzujú ma v mojom rozhodnutí, že pre obec toho môžeme SPOLOČNE urobiť viac. Martin Reľovský. 

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
Ján Kurňava, Ing., 40, primátor mesta, nezávislý kandidát
V jesenných spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy sa chcem uchádzať o Vašu dôveru. Kandidovať budem na pozíciu primátora mesta Spišská Stará Ves a záujmy nášho mesta, regiónu Zamaguria, ale aj celého okresu by som chcel presadzovať aj v Prešovskom samosprávnom kraji. Vo funkcii primátora mesta chcem pokračovať v rozbehnutých aktivitách. V budúcom roku chceme v meste dokončiť stavbu Kompostárne, pokračovať v príprave územia v lokalite Vyšná Mláka pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu a taktiež dokončiť bytový dom v areáli zdravotného strediska. Taktiež chceme začať s výstavbou Zberného dvora a Denného stacionára. Ďalej chcem pokračovať v príprave projektových dokumentácií a rozvojových projektov na nadstavbu Základnej školy, rekonštrukciu chodníkov a výstavbu cyklochodníkov (Spišská Stará Ves-Matiašovce a Spišská Stará Ves-Majere- Červený Kláštor). V pláne máme aj rekonštrukciu ďalších budov – Kultúrny dom, Dom služieb, budova telocvične ZŠ, budova bývalej colnice a Obnovy vkus. Všetky tieto plánované aktivity budú finančne náročné a budú závisieť od ekonomického vývoja nielen v našom meste. Vo funkcii poslanca PSK by som chcel podporovať aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu v regióne, rozvoj stredného školstva, presadzovať budovanie a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, zlepšiť podmienky obyvateľov v zdravotníctve a sociálnej oblasti a taktiež podporovať šport a kultúru v našom regióne, okrese a kraji.
Všetkými týmito aktivitami, tak na miestnej, ako aj regionálnej úrovni, by som chcel vytvárať podmienky k tomu, aby sa obyvateľom nášho mesta, regiónu ako aj celého kraja žilo lepšie, kvalitnejšie a spokojnejšie. Dovoľte mi, aby som Vás aj touto formou pozval zúčastniť sa týchto spojených volieb, ktoré sa budú konať 29. októbra a požiadal Vás o Vašu podporu a hlas v týchto voľbách. Náš región potrebuje zastúpenie v zastupiteľstve PSK.

OBEC SPIŠSKÉ HANUŠOVCE
Jozef Pazera, Ing., 33, informatik, nezávislý kandidát
„Milujem svoju rodnú dedinu a nie je mi ľahostajné, ako v nej budeme spolunažívať.”
Vážení spoluobčania, uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbách na starostu obce Spišské Hanušovce. Mám 33 rokov, som ženatý a mám jedno dieťa. V Spišských Hanušovciach žijem od narodenia, je to môj domov. Mám na obec pohľad ako niekto, kto tu vyrastal a prežil svoje detstvo, ako otec mladej rodiny, ktorý vidí, čo je potrebné pre mladých ľudí a súčasne chápe potrebu rozvoja a napredovania obce. Bakalára som študoval na Technickej univerzite v Košiciach odbor Hospodárska informatika. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia som začal pracovať vo firme COMP-SHOP, na pozícií počítačový a sieťový technik. Popri práci som si dokončil inžinierske štúdium na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach odbor: Riadenie bezpečnostných systémov. Momentálne pracujem vo výrobnom družstve JAVORINA v Spišskej Belej. Aktívne som sa podieľal na organizovaní športových podujatí v našej obci. Posledné štyri roky som bol poslancom obecného zastupiteľstva, kde som získal množstvo poznatkov o fungovaní samosprávy, o potrebách a problémoch obce, o ľuďoch.

OBEC MATIAŠOVCE
Marián Štefaňák, Mgr., 37, starosta obce, SMER – SD, HLAS – SD, SNS
Starostom som skoro 12 rokov a mojim cieľom je pozdvihnúť obec v jej rozvoji k zlepšeniu života jej obyvateľov. V uplynulom volebnom období sa nám podarilo zrealizovať dva projekty, a to rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu s výmenou strechy a vynovením kuchyne a tiež rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Dva ďalšie projekty sú v procese realizácie, kde budujeme komunitné centrum a ideme stavať kompostáreň. Všetky štyri projekty sú v hodnote takmer 1 milión €. Okrem toho sme zvládli menšie, ale užitočné aktivity, ako rekonštrukcie a rozšírenia vodovodov na troch uliciach, rozšírenie plynovodu, inštalácia nových autobusových zastávok a vstupných tabúľ do obce, realizácia dvoch etáp rekonštrukcie interiéru MŠ, spevnenie brehov Rieky a Rackovho potoka, inštalácia umelého trávnika na ihrisku, výstavba altánku pri ZŠ, rekonštrukcia interiéru a záchodov v Klube mládeže a zlepšenie povrchu miestnych komunikácií v dĺžke 600 m. Uskutočnila sa 1. zmena územného plánu, začali sa územné konania pre umiestnenie stavieb miestnych komunikácií k výstavbe domov. Zbierame použité pneumatiky a drobný stavebný odpad, pokračujeme v stretnutiach Matiašoviec SR, získali sme automatický externý defibrilátor, pracovali sme na usporiadaní pozemkov na cyklochodník a miestne komunikácie, participovali sme v príprave výstavby križovatky do Zálesia, zorganizovali sme 4 technické kontroly pre farmárov, zaviedli sme bezkontaktné platby na Obecnom úrade, pokračovali sme vo vydávaní stolových kalendárov pre domácnosti, nakúpili sme knihy do knižnice, vytvorili sme novú web stránku, získali sme hasičské vozidlo IVECO a šetrili sme financie na mzdách zamestnancov prostredníctvom príspevkov z Úradu práce. Momentálne má obec podané žiadosti o dotácie, a to na Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu, tiež na dokončenie rekonštrukcie vodovodu na ul. Potok, ďalej na výstavbu parkovísk pri všetkých troch cintorínoch a na rekonštrukciu obecnej studne pri Obecnom úrade. Čakajú nás pozemkové úpravy a okrem toho je v našej obci ešte množstvo práce, v ktorej verím, že budem môcť pokračovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vyššie uvedených aktivitách, lebo to nie je iba moja zásluha.

OBEC ČERVENÝ KLÁŠTOR
Štefan Džurný, Ing., 56, stavebný inžinier, SMER – SD, HLAS-SD
Vážení čitatelia Zamagurských novín, tieto októbrové komunálne voľby sú pre mňa v poradí už siedme za sebou, kedy sa mienim uchádzať o pozíciu starostu obce, avšak prvýkrát bez protikandidáta na tento post. Možno sa niet ani čomu čudovať, keďže samosprávy čakajú ťažké časy a bude treba prijímať nepopulárne opatrenia. Napriek tomu obec čakajú nové veľké výzvy v nasledujúcom volebnom období, ako výstavba druhej čistiarne odpadových vôd /, ktorej výstavba už začala / s kanalizáciou a obnovou časti vodovodného potrubia, cyklotrás, chodníkov, miestnych komunikácií…Rád by som ale upozornil, že starosta sám neurobí nič, pokiaľ nebude mať správnych a šikovných ľudí v poslaneckom zbore. Preto, dovoľte mi aj touto cestou, vyzvať vás na účasť v komunálnych a župných voľbách. Voľte ľudí, ktorých poznáte, profesionálov vo svojom odbore, vysokých morálnych kvalít a zároveň máte istotu, že vás budú navonok vzorne reprezentovať a to bez ohľadu pod akou vlajkou politickej strany kandidujú. Tohtoročné komunálne voľby sú spojené aj s voľbami do vyšších územných celkov, preto apelujem na vás – poďte voliť našich zamagurských kandidátov, pretože Zamagurie nutne potrebuje svojho poslanca v Prešovskom samosprávnom kraji, aby mohol hájiť naše oprávnené záujmy. Zamagurčania, neostávajte v pohodlí domova, ale príďte k urnám a voľte!

OBEC HALIGOVCE
Monika Bjalončíková, 46, starostka, KDH
Starostkou obce Haligovce som sa stala v predchádzajúcich voľbách. Od prvého dňa vymenovania ma za starostku sa začala tvrdá práca, veľa úradných jednaní, prípravy projektov a žiadaní o dotácie z Prešovského samosprávneho kraja, Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a prevenciu kriminality, MIRRI, VSD – prekládka VN a prípojky NN v časti obce Podoblaz. Dokončila sa realizácia schválených projektov (multifunkčné ihrisko, zateplenie obecného úradu, výmena okien). Počas môjho pôsobenia v obci sa pripravili a zrealizovali tieto práce: Oplotila sa časť futbalového ihriska, oprava a asfaltovanie miestnych komunikácií v celkovej rozlohe 6539 m2, rovnako sa plánuje doasfaltovať časť Podoblaz (1201 m2), rekonštrukcia kultúrneho domu a terasy pri KD, nové kúrenie v požiarnej zbrojnici, nové zvodidlá v obci, doplnenie obecného rozhlasu, osvetlený prechod pre chodcov pri kostole, terénne úpravy pred obecným úradom a množstvo opráv a náterov obecného majetku. Je mojou povinnosťou sa verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí darovali časti pozemkov v prospech obce na využívanie ako obecné cesty, ďalej všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a prispeli na chladiaci box a lavičky do kostolíka, na opravu oplotenia na cintoríne. Veľa práce a opráv v obci sme zvládli spoločne s cieľom, aby naša obec bola krajšia, čistejšia a aby sa nám dobre spoločne spolunažívalo a prilákalo viac turistov do našej obce, keďže máme nádhernú prírodu a pýchu Haligoviec, naše skaly. Začali sme sa ako obec stretávať pri obecných akciách, oživili sa susedské a priateľské vzťahy. Chcem naďalej pokračovať v načatej práci a preto som sa rozhodla opäť kandidovať na post starostky a uchádzať sa o dôveru občanov. Je pre mňa dôležité skvalitnenie nažívania občanov v obci, záleží mi na rozvoji a budúcnosti obce. Tvrdá práca, trpezlivosť, odhodlanosť čeliť rôznym vážnym situáciám a novým výzvam je post starostu, o ktorý sa uchádzam.

OBEC VEĽKÁ FRANKOVÁ
Jozef Frankovský, Ing., 32, kontrolór kvality, KDH
Občanom našej obce ponúkam v nasledujúcom volebnom období svoje 8 – ročné skúsenosti poslanca a zároveň ročnú skúsenosť na poste starostu obce po zosnulom starostovi. Za toto obdobie som mal možnosť vnímať potreby ľudí a spolupracovať s nimi na mnohých projektoch, ktoré viedli k zlepšeniu života v našej obci. V takomto duchu spolupráce a spolupatričnosti chcem aj naďalej pokračovať, byť aktívny a nápomocný.
Keďže reálne poznám finančné možnosti obce, na viacero projektov a na spolufinancovanie europrojektov si budeme musieť našetriť. Našťastie vďaka angažovaným občanom si vieme mnohé projekty zrealizovať svojpomocne. S radosťou taktiež príjmem ďalšie návrhy od občanov na projekty, aktivity, či podujatia, ktoré prispejú k zveľadeniu našej obce.

 

KOMPLETNÝ ZOZNAM KANDIDÁTOV KOMUNÁLNÝCH VOLIEB 2022 NA POST STAROSTU OBCE A PRIMÁTORA MESTA NÁJDETE TU: Komunálne voľby 2022

 

Objednajte si predplatné na rok (20€) ihneď - stačí vyplniť formulár.