Ďalší rodák sa stal profesorom!

od | okt 17, 2023 | Nezaradené | 0 komentárov

Prezidentka Zuzana Čaputová menovala 13. 9. 2023 spolu 48 nových profesorov a profesoriek. Medzi nimi je aj rodák z “Potoka”, ako poznáme túto časť Matiašoviec, Ondrej Hutník. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa absolvoval v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou na matematiku a informatiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V odbore Matematika v roku 2005 úspešne absolvoval rigorózne konanie. O rok neskôr mu bol udelený titul Philosophiae doctor v odbore Aplikovaná matematika na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2012 získal titul docent, opäť na domovskej Prírodovedeckej fakulte na UPJŠ v Košiciach. Od roku 2020 pôsobí vo funkcii riaditeľa Ústavu matematických vied PF UPJŠ, kde zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na matematickú analýzu: funkcia reálnej premennej, matematická analýza pre viaceré študijné programy, funkcie komplexnej premennej. Medzi najvýznamnejšie publikácie profesora Hutníka patrí viac ako 40 vedeckých prác publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch z celkového počtu 89 publikácií. V rámci ohlasov na vedeckú činnosť je doposiaľ v relevantných databázach registrovaných viac ako 200 citácií prevažne zahraničných autorov. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike časovo-frekvenčnej analýzy s aplikáciami napr. v analýze nestacionárnych signálov a neaditívnych mier a integrálov s použitím v rozhodovacích procesoch či scientometrii. (zdroj: upjs.sk) 

Prezidentka Zuzana Čaputová vám prednedávnom udelila vysokoškolský titul profesor. Čo to znamená pre váš profesný, či osobný život? 

Formálne sa vlastne nemení nič: pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných povinností už asi menej nebude. Pomôže to však personálnej štruktúre pracoviska, ktorá je  dôležitá pri pravidelnej akreditácii univerzity (tj. priznanie práv udeľovať tituly na jednotlivých stupňoch štúdia a v rámci habilitačných a inauguračných konaní) a pozdvihovaní odbornej úrovne a dobrého mena fakulty. Ak to k nám pritiahne viac mladých ľudí k štúdiu prírodn‎‎ých vied, tak moja námaha stála za to.

Ste riaditeľom Ústavu matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Ako si môžeme v praxi predstaviť činnosť takéhoto pracoviska? Čo je vašou úlohou?

Ústav matematiky je jedn‎ým zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorý zabezpečuje výučbu matematických predmetov pre študentov fakulty vo všetkých stupňoch štúdia. Okrem kontaktnej výučby a vedení záverečných prác všetci tvoriví zamestnanci vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť v rôznorodých oblastiach čistej a aplikovanej matematiky, či spolupráce s externými firmami. K tomu treba pripočítať popularizáciu a propagáciu matematiky smerom k širšej verejnosti, ktorú za nás nik iný neurobí. Finančné prostriedky k nám tečú z väčšej časti zo (celé znenie článku nájdete v tlačenom vydaní).

Ilustračné foto: www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/actuality/novy-profesor-matemematiky-na-pf

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.