Amfiteáter pod Troma Korunami v Červenom Kláštore

od | aug 11, 2023 | Nezaradené | 0 komentárov

Starostovi, Ing. Štefanovi Džurnému, sme v súvislosti so slávnym dejiskom Zamagurských folklórnych slávností položili niekoľko otázok. Ich predmetom je amfiteáter pod Troma Korunami, ktorého torzo je dnes vystavené návštevníkom autokempingu i vynovenej trasy v prielome Dunajca. Našťastie, obec v tejto veci ponúkla odpovede, ktoré nad týmto miesto nelámu palicu. K dispozícii sú dokonca návrhy architektov… Obec však nie je jediným subjektom, ktorý môže v tejto veci autonómne konať.

Pozemok pod amfiteátrom, ako aj samotný amfiteáter, patrí obci Červený Kláštor. Jedná sa o miesto, ktoré bolo vysoko cenené z hľadiska atmosféry konaných podujatí. Existuje časový horizont, kedy by amfiteáter mohol opäť spĺňať svoj účel? 

Trošku poopravím – áno samotný amfiteáter je vo vlastníctve obce Červený Kláštor (Obec Červený Kláštor stavbu amfiteátra prevzala do svojho vlastníctva od ONV v Poprade, ktorý bol v likvidácii dňa 1.5.1991 delimitačným protokolom podľa ustanovení zákona č.138/1991 o majetku obcí), ale pozemok len z časti – cca 18% patrí obci, zvyšná majoritná časť pozemku patrí Správe Pieninského národného parku – predtým pozemok spravovali Štátne lesy TANAP-u , ktorý Št. lesy získali formou ex. lege -§17 Zákona 229/1991 Zb. , novelizovaný zákonom š.145/2013 Zb. v 09.2013 od dovtedajšieho správcu majetku SR –  Slov. pozemkového fondu.

Drevený amfiteáter – tribúna  bola postavená ešte pred  45 rokmi a povolená správnym orgánom – býv. ONV v Poprade ako stavba dočasná na dobu jedného roka, i keď je pravdou, že sa tento stav toleroval až do roku 2016, kedy bola cit. stavba zmenou územného plánu obce Červený Kláštor zaradená ako verejno –  prospešná stavba – „amfiteáter so zázemím“. Je treba si uvedomiť, že uvedená stavba sa nachádza v 3-om stupni ochrany, zóne „C“, Pieninského národného parku a vzťahujú sa na ňu a pozemky pod ňou ustanovenia zákona č.543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, čo prináša určité problémy s majetko – právnym usporiadaním pozemkov pod stavbou a k nej priľahlej plochy z dôvodu zvýšenej ochrany tohto vzácneho územia. Samotný proces vysporiadania pod stavbou začala obec Červený Kláštor už v 04. 2001 žiadosťou o odkúpenie od SPF (neúspešne – nesúlad s ÚPD obce), neskôr vysporiadala svoj minoritný podiel pod stavbou, potom vysporiadala pozemok v areáli autocampingu Pod Troma Korunami do svojho vlastníctva ako pozemok, ktorý ponúkla býv. Št- lesom TANAP-u na zámenu, podotknem že vo väčšej výmere ako je pozemok pod stavbou.  Št. lesy TANAP-u, za bývalého vedenia, so zámenou súhlasili, ale po nástupe nového vedenia prerokovali našu žiadosť 12.06.2019 v pozemkovej komisii , ktorá konštatovala: (celé znenie článku nájdete v tlačenom vydaní).

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.